U bent ingelogd als:

uitloggen

hoofdrubrieken

Aanmelden Sint Maartens College
printlogo

Bevordering

De normen ten aanzien van het al of niet bevorderen van een leerling worden niet automatisch toegepast. Bij elke leerling wordt overwogen of de beslissing, die uit de normen volgt, juist is.
Van de normen wordt alleen afgeweken, als de docentenvergadering bij stemming heeft vastgesteld, dat daarvoor redenen aanwezig zijn. Bespreking betekent, dat alle docenten, van die de leerling les krijgt, de resultaten van hun vak toelichten. Bij de beslissing daarna hebben de stemmen van al deze docenten en de voorzitter van de vergadering gelijk gewicht.

De vergadering kan ten hoogste twee herexamens aan een leerling opleggen. Zij doet dit alleen als er twijfel bestaat over de vraag of het reeds gegeven cijfer niet hoger had moeten zijn. De vakdocenten voeren dat besluit uit. Zij bepalen ook de stof van de herexamens.

De vergadering bepaalt, welke cijfers moeten worden behaald. De docentenvergadering kan aan een leerling ook 1 of 2 stringente taken opleggen die tijdens de zomervakantie moeten worden uitgevoerd. Mocht het onverhoopt zo zijn dat de taak niet naar behoren wordt gemaakt, dan kan de leerling na de vakantie de toegang tot de lessen worden ontzegd, totdat de betreffende taak naar behoren is vervuld.

Bevorderingsnorm

De bevorderingsnormen per klas treft u ook aan in deel B van de schoolgids met informatie per klas.

Overgang vwo 2 naar vwo 3

Om de voortgangsbewaking op de juiste manier te borgen is er gekozen voor een nieuwe opzet van het verzamelen van docentadviezen d.m.v. het leerlingvoortgangsformulier (LVF).

  1. Docenten geven in kleine teams advies over voortgang naar het 3e leerjaar. De keuze is dan tto gymnasium 3, tto atheneum 3 of atheneum 3.  Alleen op basis van duidelijke zorgindicatie wordt afgeweken van deze keuze en volgt de leerling een andere weg. Voorwaarde daarvoor is dat duidelijk is welke interventie de school toevoegt om die andere weg succesvol te laten verlopen. Denk aan een tutor of andere zorgbegeleiding. 

  1. Na afloop van de laatste meetweek van het schooljaar wordt een gemeenschappelijk overlegmoment voor de verschillende docententeams georganiseerd waarbij de teams in onderling overleg voor hun vakken één advies invullen. Concreet ziet dat er als volgt uit: 

  1. De lerarenteams geven in de volgende samenstellingen adviezen:

   1. Engels, Nederlands en Klassieke talen; advies En/Ne/Kt
   2. moderne vreemde talen (Duits en Frans); advies mvt
   3. wiskunde, biologie en nask/Science; advies bèta
   4. aardrijkskunde en geschiedenis; advies gamma
   5. Kunst en LO hebben adviserende rol op het gebied van creativiteit en samenwerken; Advies delta Kunst-LO

Wellicht ten overvloede nogmaals een korte samenvatting van de werkwijze: 

Docenten zitten bijeen met collega’s van vakken in dezelfde leeromgeving (alfa, bèta, gamma en delta) en geven advies over hun eigen leerling m.b.t. doorstroom; het advies wordt digitaal genoteerd in een Excel online spreadsheet;

a. groen = bevorderen in dezelfde diplomalijn naar het volgende schooljaar;

b. geel = bevorderen naar een lagere diplomalijn naar het volgende schooljaar;

c. rood = andere leerroute 

Aansluitend aan dat leeromgevingsoverleg wordt over de leerlingen waar overwegend geel of rood is geadviseerd met alle betrokken collega’s gesproken en een gezamenlijk advies geformuleerd. 

naar boven

nieuwstitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten

agendatitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten