U bent ingelogd als:

uitloggen

hoofdrubrieken

banner-bonnefooi banner-palet
printlogo

VHBO

Introductie vhbo

De vhbo afdeling bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO) Daarom benaderen wij de vhbo leerling op een wijze die het beste bij hem/haar past. De docenten passen werkvormen toe, die uitgaan van de leefwereld van de vhbo-er waarbij de leerling gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen. De persoonlijke band van de leerling met de docent speelt daarin een voorname rol. Het is dan ook om die reden dat docenten die les geven op onze vhbo afdeling daar bewust voor gekozen hebben.

De leerling met een van de volgende adviezen: havo/tl - havo - havo/vwo, krijgt bij ons op vhbo niveau les en wordt na twee jaar bevorderd naar tl, havo of vwo. In alle gevallen kan deze leerling zijn opleiding vervolgen in het gebouw aan de Noormannensingel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Paulissen.

Brugperiode

Leerlingen die zich bij ons aanmelden met een van de volgende adviezen: havo/tl - havo - havo/vwo, krijgen de leerstof aangeboden op vhbo niveau. 

Wij zorgen voor een duidelijke en heldere leeromgeving waarin elk kind tot zijn recht kan komen.

Leerlingen die starten in de brugklas vhbo in het gebouw aan de Noormannensingel kunnen hier ook hun opleiding voltooien.

Doorstroom

Gedurende de eerste twee jaren blijven we leerlingen zorgvuldig monitoren omdat we uit ervaring weten dat leerlingen in de loop van hun carričre kunnen groeien qua capaciteiten en mogelijkheden. Daarom bieden we leerlingen die er blijk van hebben gegeven over meer capaciteiten te beschikken, de kans om tussentijds op te stromen naar atheneum. Meestal vindt dat aan het einde van het 1e of 2e jaar plaats. Leerlingen kunnen de overstap maken van vhbo 1 naar vwo 2 en van vhbo 2 naar vwo 3. Zo wordt recht gedaan aan de capaciteiten van leerlingen en bovendien wordt voorkomen dat ze gedemotiveerd raken doordat ze ‘vast’ zitten op een voor hun te laag niveau.

VHBO en TTO

VHBO Eenhoornsingel

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 wordt er bij het vhbo aan de Noormannensingel en aan de Eenhoornsingel tweetalig onderwijs aangeboden.

Tweetalig onderwijs (TTO) bestaat in Nederland sinds 1989. Bij TTO wordt bij een gedeelte van de niet-talenvakken Engels als instructie- en communicatietaal gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn geschiedenis, muziek, biologie en wiskunde. Tijdens de TTO-lessen en buitenschoolse activiteiten spreken docenten en leerlingen geen Nederlands, maar Engels.

Doelen
Tweetalig onderwijs wil leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen. TTO heeft dus 2 belangrijke doelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van een Europees en internationaal perspectief. De taal wordt zo ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context.
Daarbij komt nog dat binnen veel HBO-opleidingen Engels als studietaal belangrijk is.

In de praktijk
Tweetalige leerlingen doen uiteindelijk een regulier Nederlands eindexamen en krijgen dan een havodiploma. We moeten dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid. We bieden onze tweetalige leerlingen echter de mogelijkheid om een extra Engels taalcertificaat te halen.

CLIL
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is de achterliggende didactische methode van het TTO. Deze methode gaat ervan uit dat de taalverwerving niet alleen gebeurt bij het vak Engels, maar ook bij vakken als geschiedenis, wiskunde of tekenen.

Europese en Internationale Oriëntatie
Binnen het TTO wordt internationalisering op een verregaande manier ingevoerd op verschillende niveaus. Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) is een integraal deel van het schoolbeleid en het TTO-curriculum. Hierdoor komen internationale onderwerpen meer aan bod tijdens de reguliere lessen.

http://www.europeesplatform.nl/TTO/

Kenmerken van TTO
In Nederland is TTO niet van bovenaf opgelegd, maar door de scholen zelf ontwikkeld. Om consistentie tussen de verschillende TTO-opleidingen te garanderen en de kwaliteit van TTO te bewaken, heeft het landelijk netwerk TTO, onder coördinatie van het Europees Platform, de TTO-standaard ontwikkeld. Enkele algemeen geldende kenmerken zijn:

·         De docenten (waaronder vaak native speakers) hebben een speciale 
         
TTO-opleiding gehad, met daarin speciale aandacht voor taalvaardigheid en
         
TTO-didactiek
·         Het onderwijs in de vreemde taal mag niet ten koste gaan van het Nederlands
·         De school biedt de leerlingen internationale activiteiten tijdens en buiten de 
          lessen

Voorbeelden van internationaliseringsactiviteiten zijn uitwisselingen met leerlingen uit andere landen, e-mailprojecten met buitenlandse scholen, en deelname aan internationale activiteiten zoals het European Youth Parliament, Model United Nations en andere Engelstalige debatwedstrijden.

TTO-leerlingen leggen gedurende hun schoolloopbaan vaak meerdere examens af die worden afgesloten met een certificaat.

For more information:  please visit our Open Day on January 27 2018.

Location: Noormannensingel 50, Maastricht.

OPEDUCA

Met ingang van schooljaar 2015/2016 zijn we in Maastricht gestart met het vhbo, een onderwijstype dat leerlingen specifiek gaat voorbereiden (vandaar de ’V’) op een vervolgopleiding in het hbo (Hoger Beroeps Onderwijs), en dat toegankelijk zal zijn voor leerlingen met een advies havo, vwo, of vmbo-tl met havo-potentie.

Een van de pijlers van het vhbo is de onderwijsvorm OPEDUCA, uniek voor het onderwijs in Maastricht. OPEDUCA staat vrij vertaald voor een ‘open educatieve omgeving’ waarbij leerlingen de meest actuele kennis en vaardigheden ontwikkelen met behulp van een wereldwijd netwerk zonder grenzen. Aan de hand van relevante thema’s gaan zij op ontdekkingsreis en bouwen zij gaandeweg aan een kennisveld waarin kerndoelen per vak, als vanzelfsprekend aan de orde komen en vereiste vaardigheden ontwikkeld worden. Met Leren voor Duurzame Ontwikkeling als leidraad, leidt OPEDUCA tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs op meerdere dimensies en alle vakken. Het vermogen van onze leerlingen om hun ideeën in actie om te zetten en daardoor kennis en vaardigheden te ontwikkelen (Ondernemerschap, presenteren en communiceren), maakt integraal deel uit van OPEDUCA.

Binnen OPEDUCA werken we nauw samengewerkt met het RCE (Regional Centers of Expertise on learning for sustainable development ) ‘Rhine Meuse’: (http://www.rcerm.eu/OPEDUCA_INTRO.html).

Het RCE biedt netwerken uit bedrijfsleven, (semi-)overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten en diverse onderwijsinstellingen, brengt docenten en leerlingen desgevraagd in contact met deze instellingen en zal in meerdere aspecten voortdurend ondersteunen.

Zo werken leerlingen ook wereldwijd samen met leeftijdgenoten aan bepaalde thema’s. Uiteraard halen leerlingen naast dit alles hun kennis uit ‘lessen’ op school waarin leerconcepten aan de orde gesteld en uitgediept worden. Leerlingen werken onderzoekend, ondernemend en vakoverstijgend. Docenten die daartoe opgeleid zijn,  begeleiden en sturen de leerlingen in de juiste richting om de eindtermen (een compleet plaatje van vereiste kennis, vaardigheden en ontwikkeling van competenties) te bereiken.

De introductie van OPEDUCA in schooljaar 2015/2016 zal aanvankelijk ‘small & beautifull’ zijn, en daarna verder uitgebouwd worden in het vhbo. Nog in het schooljaar 2014/2015 wordt gewerkt aan een eerste try-out van deze onderwijsvorm aan het huidige Bonnefantencollege, locatie Eenhoornsingel.

Tijdens onze open dag aan de Noormannensingel op 27 januari 2018 wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze nieuwe vorm van onderwijs.

Meer algemene informatie over OPEDUCA en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op de website van het RCE: http://www.rcerm.eu/Het_OPEDUCA_Project.html.

Ingrid Eggen, projectleider OPEDUCA

Reken- & taalvaardigheden

In de brugklas staan, naast wiskunde en Nederlands, ook reken- en taalvaardigheden op het rooster omdat de ervaring leert dat leerlingen bij de overstap naar de middelbare school wat extra ondersteuning op dit gebied goed kunnen gebruiken.

Mentoruren

Gedurende hun hele schoolloopbaan worden leerlingen begeleid door een mentor. Wekelijks hebben ze daartoe een apart ingeroosterd mentoruur. De mentor volgt de resultaten van zijn leerlingen zorgvuldig. Bij eventuele problemen op vakinhoudelijk gebied kan de mentor besluiten leerlingen in bijwerkgroepen te plaatsen. Er zijn in klas 1 bijwerkgroepen voor de kernvakken, wiskunde, Engels en Nederlands. Daarnaast heeft de mentor nadrukkelijk oog voor het sociaal-emotioneel functioneren van zijn leerlingen en heeft hierover regelmatig contact met ouders.

Leerlingzorg

In geval van problemen heeft de mentor de beschikking over een uitgebreid zorgteam waarin o.a. zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werkster, schoolpsychologe en counselor nauw samenwerken. Dit zorgteam kan leerlingen, uiteraard in overleg met ouders, verwijzen naar o.a. faalangsttraining, training sociale vaardigheden of training voor dyslectische leerlingen. Deze trainingen worden door school kostenloos aangeboden door speciaal daarvoor opgeleide eigen leerkrachten.

Profielkeuze

In klas 3 kiezen leerlingen rond Pasen een profiel voor de bovenbouw (klas 4 en 5 havo). De voorbereiding op deze profielkeuze is van groot belang omdat de profielkeuze voor een belangrijk deel bepalend is voor het verdere verloop van de studie. Die voorbereiding op de profielkeuze begint daarom al in klas 2 en krijgt nog meer vorm in klas 3 waar leerlingen in het kader van het zogenaamde HACO-project structureel worden voorbereid op die profielkeuze.

HACO-project

Veel vhbo leerlingen kiezen, nadat ze hun diploma behaald hebben, voor een vervolgopleiding in het hbo. In dat hbo wordt een groot beroep gedaan op vaardigheden en zelfstandigheid. Vanaf klas 3 worden vhbo leerlingen daarom zorgvuldig en intensief getraind in die vaardigheden. Net als de voorbereiding op de profielkeuze vindt ook děe training plaats door middel van het HACO-project, dat in een groot aantal lessen in klas 3, 4 en 5 de basis legt voor een succesvol verloop van de verdere onderwijscarričre. We leiden leerlingen dus niet alleen op voor het havodiploma maar daarnaast richten we ons op een succesvolle onderwijscarričre nŕ het vhbo. In het kader van het HACO-project werken leerlingen stelselmatig in een competentiegerichte structuur aan opdrachten, waarbij ze leren samenwerken, plannen, onderzoek doen, presenteren en vooral reflecteren. De activiteiten zijn gericht op de leer- en leefomgeving van de leerling en staan vaak in het teken van oriëntatie op studie en beroep. Het traject loopt over het derde, vierde en vijfde leerjaar. In het derde leerjaar maken de leerlingen via gerichte opdrachten kennis met bijvoorbeeld de competenties achter de natuur- en de maatschappijprofielen. In het vierde leerjaar lopen de leerlingen een stage van een week en vergroten door middel van de projecten hun instroomcompetenties voor het hoger onderwijs. Het laatste leerjaar staat in het teken van het profielwerkstuk, veelal in samenwerking met een vervolgopleiding of een echte opdrachtgever. De resultaten van het traject bewaren de leerlingen in hun portfolio. Voor meer informatie over dit geweldige project kunt u terecht op: www.havistencompetent.nl

Kwaliteitsmetingen

Met deze aanpak slaan wij een weg in, waardoor we weer tot de beste scholen van Nederland gaan horen.

naar boven

nieuwstitel

Open Dag Havo - Atheneum - Gymnasium

Zaterdag 27 januari 2018...lees meer

teaser

Beroepenavond 2018

Donderdag 22 februari 2018...lees meer

teaser
toon alle nieuwsberichten

agendatitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten